Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

  1. Mapy do celów projektowych
  2. Wytyczenia tras uzbrojenia podziemnego i innych obiektów
  3. Pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne
  4. Pomiary satelitarne GPS, w tym zakładanie i pomiar osnów realizacyjnych i szczegółowych
  5. Numeryczne modele terenu, również przy wykorzystaniu danych lotniczego skaningu laserowego